Algemene Voorwaarden Jomaverhuur.

1 Algemeen

1.1   Deze algemene voorwaarden mogen alleen worden gebruikt door Jomaverhuur

1.2   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al de aanbiedingen, prijsopgaven en overeenkomsten van huur/verhuur, die jomaverhuur (hierna : verhuurder) aan derden (hierna: huurder) zullen aanbieden en met deze zullen overeenkomen.

1.3   Een verwijzing door de huurder naar algemene voorwaarden leidt niet tot de toepasselijkheid daartoe. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de huurder wordt door de verhuurder uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4   Alle overeenkomsten tussen verhuurder en huurder worden uitsluitend geregeerd door het Nederlandse recht. Eventuele geschillen zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de woonplaats van de huurder.

2 Aanbiedingen en offertes

2.1   Alle aanbiedingen en offertes van de verhuurder zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd.

2.2   Overeenkomsten tussen verhuurder en huurder komen tot stand na mondelinge of schriftelijke bevestiging door de verhuurder.

2.3   De prijzen in de offertes of andere aanbieding zijn exclusief BTW en voorbehouden van spelfouten.

2.4   De prijzen zijn gebaseerd op (kost) prijsbepalende factoren, gelden op de dag van totstandkoming van de overeenkomst; prijswijzigingen worden dan ook nadrukkelijk voorbehouden.

3 Levering

3.1   Levering en bezorging gelden tot aan de eerste deur. Huurder is verplicht te melden zodra de materialen bijvoorbeeld via trappen naar de locatie gebracht moeten worden. Verhuurder kan de opdracht weigeren bij aankomst op locatie. Huurder is het verschuldigde bedrag dan schuldig aan verhuurder.

4 Wijziging van Overeenkomst

4.1   Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/ of aan te vullen , zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomstig aan te passen. Indien een vast tarief is overeengekomen zal verhuurder aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst overschrijding van dit vaste tarief tot gevolg heeft.

5 Overmacht

5.1   Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ; indien zij daartoe gehinderd worden als het gevolg  van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

5.2   Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop verhuur geen invloed op kan uitoefenen, doch waardoor verhuurder niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen  binnen het bedrijf van verhuurder worden daarbij inbegrepen.

5.3   Verhuurder heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die de (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de verhuurder zijn verbintenis had moeten nakomen. Indien de periode van verhindering langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan andere partij.

6 Aansprakelijkheid

6.1   Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer zonder schriftelijke toestemming van verhuurder, de huurder of derden wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben trachten aan te brengen aan het materiaal of deze hebben aangewend voor doeleinden waar deze materialen niet bestemd zijn.

6.2   Indien de verhuurder vanwege het door haar ter beschikking gesteld c.q. geleverd materiaal aansprakelijk is jegens de huurder, dan is die aansprakelijk beperkt tot maximaal twee maal het factuurbedrag. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen  van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden indien de wijten is aan opzet of grove schuld van verhuurder of zijn ondergeschikten.

6.3   Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade voor bedrijfsstagnatie. De huurder is aansprakelijk jegens de verhuurder voor schade van vermissing  danwel onherstelbare beschadiging van door de verhuurder ter beschikking gesteld c.q. geleverd  materiaal. De schade wordt gesteld op de vervangingswaarde van het materiaal , welke de verhuurder gerechtigd is bij de huurder in rekening te brengen. Indien materiaal binnen 14 dagen na factuurdatum bij verhuurder wordt terugbezorgd, zal het berekend bedrag gecrediteerd of gerestitueerd worden.

7 Betaling

7.1   Betaling van de huurpenningen dient binnen het afgesproken termijn aan verhuurder betaald te worden, gebeurt dit niet binnen het gestelde termijn is verhuurder gemachtigd hiervoor de wettelijke rente in rekening te brengen. Het termijn dat wordt gehanteerd door verhuur is 21 dagen, tenzij anders afgesproken.

7.2   Indien de huurder in gebreke of in verzuim is met de (tijdige) nakoming van zijn verplichting en dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van  voldoening buiten rechte  voor rekening van  de huurder. De verhuurder is gerechtigd redelijke kosten van incasso bij de huurder in rekening te brengen.

8 Borg

8.1   De verhuurder hanteert voor de verschillende productgroepen een borg.  Deze zal tijdens het geven van de opdracht worden afgesproken tussen verhuurder en huurder. Voor de abraham en sarah poppen komt deze borg op € 100 euro in contanten, bij het retour brengen van de pop krijgt u het betaalde bedrag in contante vorm weer retour.